KLUBBENS HISTORIE

Lyngbys første tennisbane

Lyngbys første tennisbane var ikke så meget en tennisbane som en allé. Det var nemlig alléen i Sorgenfri Slotspark, som omkring 1895 gav det ud for tennisbane for beboerne på Nygaard og deres bekendte.

Stiftelsen af Lyngby Tennis Klub

Lyngby Tennis Klub blev stiftet den 4. juni 1923. Stifteren var Preben Wilmann, søn af den daværende sognerådsformand. Etableringen tog sognerådet sig af. På kort tid blev der syd for Engelsborgskolen anlagt to baner klar til brug fra sæsonens start i 1924.

De første omklædningsrum

I starten disponerede man ikke over omklædningsfaciliteter, for slet ikke at sige klubhus. 1925 opførte kommunen imidlertid et omklædningshus – det som senere blev kendt som “Spejderhytten”. Her fik klubben sammen med bl.a. Lyngby Boldklub mulighed for omklædning. Men klublokaler var der ikke tale om. Ifølge de gamle protokoller blev bestyrelsesmøderne eksempelvis frem til 1928 holdt på Lyngby Station – i 2. klasses ventesal! Heller ikke dengang blev der ødslet med medlemmernes penge.

Perioden frem til krigen

Medlemstallet voksede hurtigt og rundede i 1926 de 100 medlemmer. Dette skabte behov for flere baner. I 1928 blev den tredie bane indviet, og i forbindelse med 10-års jubilæet i 1933 blev der foretaget en udvidelse med tre baner. Da var medlemstallet vokset til godt 200.

Den første indendørs tennisbane

I 1933 begyndte bestyrelsen også at tænke på at bygge en hal, således at der kunne spilles tennis hele året. Anstrengelserne lykkedes, og den 31. august 1936 blev klubbens første indendørs tennisbane, som blev kendt som Træhallen, indviet. Forinden indvielsen havde der været mange besværligheder at kæmpe imod. Samarbejdet med Lyngby Badminton Klub – LBK, som blev stiftet den 4. april 1938, gjorde det muligt med en fornuftig økonomisk drift.

Som en pudsighed kan nævnes, at Sjællands Lawn Tennis Union på en ekstraordinær generalforsamling i 1923 havde vedtaget, “at spillere, der ved fortsat spil på overdækket bane holdt sig i rationel træning, var udelukket fra Unionsturneringer”. Man fandt dengang en sådan optræden for “ugentlemanagtig”, idet kun nogle få “møvere” havde denne mulighed. Bestemmelsen blev ophævet i 1934, hvilket meget vel kan have haft afgørende betydning for bestyrelsens bestræbelser for at etablere indendørs spillemuligheder.

25 år

På sin 25-års fødselsdag i 1948 havde klubben over 300 medlemmer og disponerede over et pænt anlæg: en hal med omklædnings- og klublokaler samt syv udendørs grusbaner. Bestyrelsen måtte dog på det tidspunkt konstatere, at kapaciteten i Træhallen allerede på det tidspunkt var for ringe, idet hallen blev benyttet til både badminton og tennis. Den daværende byggesituation gjorde imidlertid ikke et nyt halbyggeri realistisk. Der kom til at gå mange år, før en løsning blev etableret.

Centrecourt

Allerede i 1938 arbejdede bestyrelsen også med et andet ønske – en centrecourt, men der skulle komme til at gå ti år, før denne drøm blev til virkelighed. Det var først i 1948, at der blev etableret en nedgravet centrecourt. Klubbens formand Axel K. Holm har berettet om mange og seje diskussioner med daværende sognerådsformand Ingvar Nørgaard forud for etableringen og beskriver i klubbens 50-års jubilæumsskrift den afsluttende forhandling.

Perioden fra efter krigen til begyndelsen af 70’erne
Lyngby-ordningen

Axel K. Holm var fra 1946 til 1976 en højt værdsat formand for Fællesrepræsentationen af Idrætsklubber i Lyngby, F.I.L. Et meget væsentligt resultat fra hans arbejde var indførelsen af Lyngby-ordningen, som kom til at danne forbillede for mange andre kommuner. Som et af mange resultater af Lyngby-ordningen blev der i 1963/64 opført et nyt klubhus mellem Træhallen og centrecourt.

Engelsborgskolen og klubben

Klubbens historie er på mange måder knyttet til Engelsborgskolen. I 1948 skete der den ændring, at bane 1, 2 og 3 blev inddraget til idrætsbane for Engelsborgskolen. De tre baner blev i stedet forlagt til et smukt og meget populært lille anlæg ved Engelsborgskolen på hjørnet af Engelsborgvej og Chr. X’s Allé. I begyndelsen af 70’erne, da skolen fik brug for nye faglokaler, blev det besluttet at placere disse i netop det lille anlæg med bane 1, 2 og 3. Som kompensation blev der i 1972 anlagt fire baner langs med Chr. X’s Allé. I en periode disponerede klubben faktisk over begge banegrupper.

Anneksbaner på Stadion

Klubben var med over 700 medlemmer landets trediestørste tennisklub og en af de stærkeste, men en utilstrækkelig banekapacitet var det store problem. Med kommunens velvillige bistand blev der derfor i 1965 etableret fire udendørs anneksbaner på Lyngby Stadion.

Boblehaller

Som tidligere nævnt var kapaciteten indendørs allerede i slutningen af fyrrene utilstrækkelig. Vi skal imidlertid helt frem til 1967, før der sker en afhjælpning, idet en af udendørsbanerne blev omlagt til hard-court med Bolltex og forsynet med en boblehal. Endnu en bane omdannedes på lignende måde i 1969. Boblerne var i drift frem til og med sæsonen 95/96, dog med en meget nødvendig udskiftning i 1981. Boblehallerne var i sagens natur en nødløsning, og efter energiprisernes himmelflugt ovenikøbet en driftsøkonomisk dyr løsning. Såvel af tekniske som af kapacitetsmæssige årsager pressede klubben gennem mange år på for at finde en permanent løsning.

Perioden fra midten af 70’erne til omkring 1990
Udvidelse af klubhus

Både tennis- og badmintonklubben voksede fortsat, og det administrative arbejde havde trange vilkår i et meget lille fællesrum i klubhuset. I slutningen af 70’erne købte kommunen imidlertid villaen på det sydvestlige hjørne i krydset mellem Engelsborgvej og Chr. X’s Allé. Dette muliggjorde en udflytning af de to klubbers administration til stueetagen i villaen. Desværre valgte kommunen efter et par år at lade villaen overgå til brug som børnehave. Som kompensation blev der i 1983 foretaget en meget nødvendig udvidelse af klubhuset. Dette gav lidt flere kvadratmeter, som dels blev anvendt til en mindre udvidelse af køkkenet – som også ved den lejlighed fik en kælder – dels et ekstra omklædningsrum og et mindre fælles kontor samt et større klublokale. Derudover blev der etableret en terrasse på taget. Desværre mistede klubben ved udbygningen den meget populære sydterrasse mod centrecourt.

Det lykkedes dog i 1986 at opnå tilladelse til for egne midler at reetablere solterrassen syd for klubhuset ved et mindre indgreb i centrecourt samt at foretage en ombygning af tagterrassen, som ikke havde vist sig at være særlig funktionsvenlig. Endvidere anskaffede klubben i samarbejde med badmintonklubben nye møbler til klubhuset. Der var faktisk tale om lidt af en holdningsændring, i og med at klubben fik lov til selv at forestå og betale for forbedringer på det kommunale anlæg.

Flere udendørs baner

Dansk Tennis Forbunds medlemstal oplevede i en temmelig lang periode en eksplosiv stigning. Fra 1974 til 1990 firdobledes antallet af aktive medlemmer fra ca. 30.000 til knap 120.000. Dette skabte et stort pres på tennisklubberne – også i Lyngby. I 1984 rundede Lyngby Tennis Klub de 1000 medlemmer og kom 10 år senere helt op på 1271 aktive medlemmer. Det var naturligvis meget uheldigt, at dette boom faldt sammen med den almindelige afmatning i de økonomiske muligheder for at få etableret en udbygning.

I løbet af ’87 og ’88 blev klubbens historie igen forbundet med Engelsborgskolens, idet skolen afstod et areal svarende til tre baner grænsende op til tennisanlægget. Hovedparten af arealet var en lidet anvendt og meget bred cinders løbebane. Skolen kunne i forbindelse med afståelsen af arealet få opfyldt et længe næret ønske om en kunststofløbebane, en plads til basketball samt en vis dispositionsret til tennisbanerne til brug for undervisningen i idræt. På en ekstraordinær generalforsamling i juni 1988 fik bestyrelsen mandat til at anlægge de tre grusbaner, som blev indviet ved sæsonens start i 1989. Det blev naturligvis bane 1, 2 og 3, som nu igen efter 41 år var tilbage på Engelsborgskolens tidligere idrætsareal.

Træningshal på Stadion

Lyngby Tennis Klub var efterhånden ikke den eneste tennisklub i kommunen med pladsproblemer. Kommunen besluttede derfor i 1986 at opføre en træningshal på Lyngby Stadion til brug for kommunens syv klubber inden for ketchersporten. Desværre blev det ikke til mange timer til Lyngby Tennis Klub, angiveligt fordi vi disponerede over de to boblehaller. Klubbens indendørs problemer forblev således uløste.

Evt. halbyggeri på Engelsborgvej

Gennem 80’erne udfoldede klubben store anstrengelser for at finde frem til en plan for etablering af en tennishal på Engelsborgvej til erstatning for de utilstrækkelige to boblehaller. Klubben var indstillet på selv at forestå et sådant byggeri. En løsning var imidlertid meget vanskelig på grund af pladsmangel på arealet. Der opstod dog en særlig mulighed i 1990, da amtet besluttede at nedlægge Lyngby Statsskole og erklærede sig villig til at sælge sportsarealet til Lyngby Tennis Klub. Der blev udarbejdet et spændende projekt med en tennishal med fire baner på arealet. Kommunen meddelte imidlertid i efteråret 1991, at man ikke ønskede arealet bebygget. Dermed var mulighederne for et halbyggeri på Engelsborgvej definitivt udtømt. Kommunen tilbød så i stedet at overdrage klubben et velbeliggende areal på Lyngby Stadion til brug for det ønskede byggeri.

Perioden fra 1991 til 2001
Ny indendørs hal på Stadion

Bestyrelsen gik straks i gang med at afprøve mulighederne og fandt frem til et skitseprojekt for et byggeri bestående fra starten af fire tennisbaner, fire squashbaner samt et servicemodul. Byggeriet kunne senere udvides med yderligere to indendørsbaner. For at få mulighed for selvfinansiering afholdtes den 13. april 1993 en stiftende generalforsamling for Lyngby Tennis- og Squashcenter, en momsregistreret forening med det formål at at opføre og drive et kombineret tennis- og squashanlæg – evt. med baner for anden ketchersport – på Lyngby Stadion. Efter en del vanskelige år med administrative forviklinger og afklaringer kunne byggeriet igangsættes den 1. april 1996. Byggeriet kom dog til at foregå i etaper, da finansieringen i første omgang kun tillod opførelse af to haller med hver to tennisbaner. Klublokale og omklædningsfaciliteter måtte vente. Også opførelse af en squashhal måtte vente. Ved hjælp af pavilloner blev der dog sørget for et midlertidigt klublokale og -kontor. Indvielsen af de to haller fandt sted den 28. september 1996 til stor glæde for alle. Klubben havde hermed fortsat sommeradresse på Engelsborgvej, mens hele indendørssæsonen foregik på Lyngby Stadion i eget byggeri.

Flytning til Stadion

Der kom til at gå fire år, før klubben kunne påbegynde færdiggørelsen af halbyggeriet med klubhus og squashhal. To omstændigheder var imidlertid temmelig afgørende for, at det færdige byggeri også skulle komme til at omfatte et udendørs anlæg for Lyngby Tennis Klub. Kommunen fik nemlig stadig større behov for mere plads på Engelsborgvej til at udbygge Engelsborgskolen, og samtidig lå der er betydelig udgift og tikkede til en yderst tiltrængt renovering af klubbens 12 baner og klubhus på Engelsborg samt de fire udendørs baner på Stadion.

I efteråret 1999 vedtog kommunalbestyrelsen derfor, at klubben skulle overflyttes til Lyngby Stadion, hvilket indebar anlæg af 12 baner, en centrecourt, to minitennisbaner, slåmur og petanquebane samt et tilskud på 1,6 mio. kr. til støtte for klubbens egen etablering af klubhus. Det indebar, at bestyrelsen igen skulle forestå et større byggeri. De gamle planer blev taget frem igen og revideret. Efter store vanskeligheder lykkedes det endelig at opnå den nødvendige restfinansiering via et banklån, lån fra SLTU, egenfinansiering og lån fra Lokale- og Anlægsfonden. Herefter kunne byggeriet sættes i gang. Det skete i slutningen af juni måned 2000.

Byggeriet omfatter et klubhus på ca. 1000 m2 i to etager med klublokale, omklædningsfaciliteter, kontor,  mødelokale og cafeteria. Derudover er der en stor udendørs terrasse og en squashhal med fire baner. Klubhus og squashhal blev indviet den 6. januar 2001. Det udendørs anlæg blev indviet den 19. maj 2001.

Lyngby Tennis Klub er nu igen samlet ét sted året rundt og står med det nye anlæg såvel udendørs som indendørs godt rustet til et godt og aktivt klubliv fremover.

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN