VEDTÆGTER FOR LYNGBY TENNIS KLUB

 

§1 Navn og tilhørsforhold

Klubbens navn er Lyngby Tennis Klub. Klubben er stiftet den 4. juni 1923.

Klubben er medlem af Sjællands Tennis Union under Dansk Tennis Forbund.

Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

§2 Formål

Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at spille tennis såvel på elite- som motionsplan, og at fremme klubliv og socialt samvær både for seniorer og juniorer.

§3 Indmeldelse

Indmeldelse sker skriftligt til klubbens kontor.

Bestyrelsen kan midlertidigt standse tilgang til klubben.

§4 Medlemsydelser

Indskud og det årlige medlemskontingent, der dækker perioden fra 1. maj til 30. april, fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Indstillingen skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter betaling for indendørs- spil. Intet medlem har ret til at anvende klubbens faciliteter, før forfaldne ydelser er indbetalt.

§5 Udmeldelse og udelukkelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kontor senest 31. marts. Er udmeldelse ikke sket på den nævnte dato, er det pågældende medlem pligtig at betale kontingent for det kommende år. Overholder et medlem ikke den af bestyrelsen fastsatte frist for betaling af kontingent eller for indendørsspil kan bestyrelsen med 14 dages varsel slette den pågældende som medlem af klubben.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skalbehandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som en ændring af foreningens love jfr. §9.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

§6 Brug af baner

Klubbens udendørssæson løber fra 1. maj til 30. september. Indendørssæsonen løber fra 1. oktober til 30. april.

Bestyrelsen fastsætter spilletider for seniorer og juniorer samt udarbejder og offentliggør regler, efter hvilke medlemmerne kan tegne baner.

Bestyrelsen er berettiget til at disponere over anlægget til arrangementer. Inddragelse af tegnede indendørsbaner til sådanne arrangementer medfører erstatningstime.

§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved brev eller ved bekendtgørelse i medlemsblad eller en kombination af e-mail, bekendtgørelse på hjemmesiden og opslag i klubben, med mindst 2 ugers varsel med dagsorden, regnskab og budget samt bestyrelsens indstilling vedrørende indskud og det årlige kontingent.

Forslag fra medlemmerne skal indleveres på klubbens kontor senest 1. februar.

Forslag til lovændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen.

Indholdet af andre forslag skal fremgå af indkaldelsen. Alle forslag skal være til gennemsyn på klubbens kontor.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af indskud og det årlige kontingent.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
  10. Eventuelt.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med én uges varsel og skal inden tre uger indkaldes med det nævnte varsel, når mindst 50 af klubbens stemmeberettigede medlemmer begærer dette ledsaget af en motiveret dagsorden.

§9 Afstemningsregler

Generalforsamlingen er uden hensyn til de mødendes antal beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig måde.

Alle aktive og passive medlemmer, som er til stede på generalforsamlingen og som har betalt kontingent til klubben i henhold til sidst afholdte ordinære generalforsamling, har stemmeret. For medlemmer under 16 år udøves stemmeretten via forældre eller værge.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.

Lovændringer kan dog kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stemmeafgivning skal foregå skriftligt, hvis mindst tre stemmeberettigede begærer dette.

§10 Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af en formand, som vælges for sig, samt yderligere 6 medlemmer. Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig således, at der er ansvarlige for klubbens væsentlige funktioner herunder kasserer, elitetennis, breddetennis og drift.

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte som formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke kautionere eller foretage køb, pantsætning eller salg af fast ejendom.

§11 Tegningsregel

Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer. Den ene skal være formanden, næstformanden eller kassereren.

Bestyrelsen kan beslutte, at daglige rutiner der f.eks. og især omfatter betaling af forefaldne regninger kan uddelegeres til og gennemføres af en i tennisklubben eller LTSC  ansat sammen med enten formand, næstformand eller kasserer.

§12 Regnskab og revision

Klubbens regnskab er fra den 1. januar til den 31. december.

Kassereren afleverer udtog af klubbens regnskab til bestyrelsen mindst hvert kvartal.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for dennes arbejde.

Efter at revisionen er afsluttet, skal revisor påtegne årsregnskabet.

§13 Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på én i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og mindst 5/6 af disse skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med ovennævnte flertal uden hensyn til mødendes antal.

I tilfælde af klubbens opløsning overgår ejendele og formue til Fællesrepræsentation af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (F.I.L) til fremme af tennissporten.

Vedtaget på generalforsamling den 18. marts 2012.

 

 

 

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN