Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lyngby Tennis Klub og LTSC onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19.30

af lyngmin
8. marts 2023

Kære medlemmer.

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Alle relevante dokumenter (årsrapport, budget, beretning m.m.) kan ses på klubbens hjemmeside under generalforsamling.

www.lyngbytennis.dk/klubben/generalforsamling/

Dagsorden i henhold til klubbernes love (Dagsordenerne i LTK og LTSC er identiske bortset fra punkt 6, der udgår i LTSC):

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af indskud og kontingent.
  1. Bestyrelsen foreslår uændret indskud og kontingent.
  2. For de tennismedlemmer der også ønsker at have mulighed for at benytte de nyligt etablerede padelbaner, foreslår bestyrelsen at der opkræves et ekstra kontingent på kr. 250 pr. år.
 5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  1. For at få mulighed for at benytte de af kommunen etablerede padelbaner kræves en mindre justering af vedtægternes §2, hvorfor den nye formulering vil lyde (ændringen er fremhævet med fed).
  2. Ny § 2: “Klubbens formål er at fremme tennissporten og at give medlemmerne den bedst mulige adgang til at spille tennis under enhver form, herunder padeltennis, pickleball o.l., såvel på elite som motionsplan, og at fremme klubliv og socialt samvær for både seniorer og juniorer og dermed et fællesskab, der giver medlemmerne lyst til og mulighed for at engagere sig og tage medansvar”.
 6. Valg af formand.
  1. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Jesper Holstener Schmidt.
 7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt valg af to bestyrelsesmedlemmer til LTSC.
  1. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Peter Falkenberg (kasserer), Julie Wedell– Wedellsborg, Holger B. Nielsen, Steen Adam Kiørboe og Thomas Tang. Malene Stripp genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller til nyvalg af Frederik Sletting.
  2. Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Falkenberg og Julie Wedell-Wedellsborg som bestyrelsesmedlemmer til LTSC.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt valg af en suppleant til LTSC.
 9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Inforevision
 10. Eventuelt

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN