Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lyngby Tennis Klub og LTSC onsdag d. 17. Juni kl. 19.00

af Formanden
2. juni 2020

Kære medlemmer

Vi fik jo aldrig afholdt vores generalforsamling i marts grundet coronasituationen. Men nu vover vi pelsen og indkalder til generalforsamling den 17. juni kl. 19 i klubben med nedenstående dagsorden. I forhold til den oprindelig udsendte dagsorden er der foretaget ændringer i pkt. 7, idet vi med stor glæde kan meddele, at det er lykkedes at finde 3 nye, friske kræfter til bestyrelsen, som så for for første gang i lang tid vil være fuldtallig.

Øvrige relevante dokumenter (årsrapport, budget og beretning) kan ses på klubbens hjemmeside under generalforsamling.

www.lyngbytennis.dk/klubben/generalforsamling/

Dagsorden i henhold til klubbernes love (Dagsordenerne i LTK og LTSC er identiske bortset fra punkt 6, der udgår i LTSC):

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af indskud og kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret indskud og kontingent

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Der er indkommet følgende forslag fra Kjeld Almer til vedtægternes § 10 og tilsvarende i vedtægterne for LTSC. Forslaget lyder:

”Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, som er fyldt 18 år”.

6. Valg af formand. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Jesper Holstener Schmidt.

7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt valg af to bestyrelsesmedlemmer til LTSC.

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Peter Falkenberg (kasserer), Julie Wedell – Wedellsborg samt Birgitte Morits. Kim Boisen og Peter B. Harden genopstiller ikke.

Bestyrelsen indstiller til nyvalg af Leif Brandt, Steen Adam Kiørboe og Holger B. Nielsen.

Bestyrelsen foreslår valg af Peter Falkenberg og Julie Wedell-Wedellsborg som bestyrelsesmedlemmer til LTSC.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt valg af en suppleant til LTSC.

Frivillige opfordres til at melde sig ved at sende en mail til formand@lyngbytennis.dk.

9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Inforevision

10. Eventuelt

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN